Ders İçerikleri

SPS 101 İnsan ve Toplum Bilimi I (Humanity and Society I) (2,2)  3 AKTS 5

İbn Haldun Üniversitesi’nde tüm üniversite genelinde verilen bir ders olan İnsan ve Toplum dersi,  toplumsal ve ekonomik antropolojinin unsurlarını siyasi düşünce tarihiyle birleştirmektedir. Her ne kadar içeriğinde tarihsel unsurlar barındırsa da dersin işlenişi öğrencilere tarihsel bir anlatım sunmaktan ziyade analitik bir bakış açısı kazandırma amacını taşımaktadır. Ders, insan toplumlarının gelişimini çizgisel bir evrimci bakış açısından ziyade belirli dönüm noktalarının (avcılık – toplayıcılık, tarım devrimi, sanayii devrimi gibi) neticesinde tedricen ve aşamalı olarak gelişen parçalı bir fonksiyon olarak ele almaktadır. Bu dönüm noktaları toplumsal gelişim sürecinin maddi-teknik sınırları temsil etmekte, gelişimin ana yönünü tayin etmektedir. Öyle ki bu tarihsel dönüşüm süreçleri sonrasında her biri kendi ideolojik meşruiyetini taşıyan ve bu dönüm noktaları sonucunda oluşan sorunlara cevap olarak oluşmuş farklı kurumsal çözümler teşekkül etmiştir. Ders kapsamında farklı çevresel ve kültürel şartlar altında gelişmiş farklı üretim, iktidar ve ikna modelleri de kavramsallaştırılacaktır.

HUM 101 Dünya Sanatı ve Edebiyatı Okumaları I (The World Through Art and Litearture I) (2,2)  3 AKTS 5

Üniversite dersleri kapsamında sunulan bu ders; öğrencilerin sanata ilişkin bilgi ve tecrübelerini genişletirken eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini de geliştirmelerini hedeflemektedir. Öğrenciler bu derste, farklı sanat eserlerini yorumlayıp analiz ederek şekil ve anlam açısından değerlendirirler. Eleştirel ve yaratıcı bir bakış açısıyla sanat eserinin ilk ortaya konduğu dönemde nasıl anlaşıldığını ve zamanla nasıl farklı anlamlar kazandığını daha iyi kavramaya çalışırlar. Ders kapsamında okunacak ve tartışılacak farklı görsel ve yazılı materyal göz önüne alındığında bu ders öğrencilerin İngilizce ders yükümlülüklerini yerine getirmelerini de sağlayacaktır. Bu şekilde öğrencilerin İngilizceyi kullanarak analitik düşünme, okuma, yorumlama, yazma ve ifade etme yetkinlikleri de gelişecektir.

LAW 101 Hukuka Giriş (Introduction to Law)  (3,0)  3  AKTS 5

Bu dersin amacı katılımcılara hukuka ilişkin temel kavramları, ilke ve süreçleri tanıtmaktır. Ders kapsamında yargı, yasama ve yürütme organları, savcıların rolü, hukukun icrası, diğer yasal yapı ve kuruluşlar, kanun kategorileri, dava süreçleri ve farklı uyuşmazlık çözüm mekanizmaları gibi konular üzerinden Türk hukuk sistemi anlatılacaktır. Ders, Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu esasları temel alınarak işlenecektir.

MATH 101 Nicel Akıl Yürütme (Quantative Reasoning )  (2,2)  3 AKTS 5

Bu ders kapsamında türev ve integral konuları ele alınacaktır. Tek değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev ve integral gibi konulara vurgu yapılacaktır. Ders tamamlandığında öğrenciler türev ile ilgili sorulara cevap verebilmek amacıyla sorulara uygun model ve teknikleri belirleme ve kullanma becerileri kazanacaktır.

ECON 101 Mikroekonominin  İlkeleri (Principles of  Microeconomics)  (2,2)  3   AKTS 5

Bu ders, mikroekonominin temellerini öğretmeyi amaçlayacak şekilde giriş mahiyetinde tasarlanmıştır. Bu ders, mikroekonomik kavramlar, arz ve talep analizi, bireyler, işletmeler ve hükümetler nezdinde davranış ve karar verme kuramlarını, rekabet ve tekel kavramlarını ve refah ekonomisi gibi konuları tanıtmaktadır. Mevcut ekonomideki sorunlara yönelik mikroekonomik uygulamaların kullanımı da dönem boyunca öğrencilere gösterilmektedir.

SPS  102 Humanity and Society II (İnsan ve Toplum Bilimi II) (2,2)  3 AKTS 5

İlk dönemde yer alan dersin tamamlayıcısı niteliğindeki bu ders kapsamında modernitenin gerek Batılı gerekse Batılı olmayan toplumlarda ortaya çıkışı, gelişmesi, gelişimini etkileyen faktörler, olumlu ve olumsuz sonuçları gibi konular ele alınacaktır. Değinilecek konu başlıkları arasında sorgulayıcı, açgözlü ve agresif bireyselciliğin ortaya çıkışı, birinci nesil (ticari) imparatorluklar, askeri imkanlarda oluşan gelişimler ve modern devletin ortaya çıkışı, bilgi edinme yöntemlerindeki değişimler, özel ve kamusal ayrımı, sanayi ve Fransız devrimi, uluslar ve milliyetçilik, kitle demokrasilerinin inşası ve diktatoryal totaliter rejimlerin farklı şekilleri gibi konular yer almaktadır. Kolonyal ya da kolonyal olmayan yöntemlerle çevrenin dünya sistemine entegre edilmesi ile sonuçlanan karmaşık modernite sürecine ve bu sürece kapı açan modernite öncesi döneme özellikle vurgu yapılmaktadır. Ders, küreselleşme sürecinde bilim ve teknoloji alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal ve çevresel sonuçlarının 21. Yüzyıl gündemini nasıl şekillendireceği konusunu ele alarak ile sona ermektedir.

HUM 102 Dünya Sanatı ve Edebiyatı Okumaları II (The World Through Art and Literature I) (2,2)  3 AKTS 5

Bu ders ilk yarıyıldaki konuları tamamlayıcı ve geliştirici niteliktedir. İlk dönemde olduğu gibi sanat ve edebiyat eserleri incelenecek ancak bu kez ders kapsamında sosyal, kültürel ve tarihi analizler de yapılacaktır. Ele alınacak konular arasında edebiyat, görsel sanatlar, medya sanatları, sahne sanatları, müzik ve tiyatro sayılabilir.

MATH 102 İşletme ve İktisat için Matematik (Mathematics for Business and Economics ) (2,2) 3  AKTS  5

Bu ders, türev ve integral konularının daha ileri seviyede anlaşılması amacıyla tasarlanmıştır. Ders kapsamında belirli integral, integral alma teknikleri, belirsiz formlar, genelleştirilmiş integral, sonsuz seriler, konik kesitler, parametrik denklemler, kutupsal koordinatlar ve diferansiyel denklemler gibi konular işlenecektir. Dersi tamamlayan öğrencilerin integral ile ilgili problemlerin çözümü için uygun yöntemleri belirleme ve uygulama yetkinliğini kazanmaları beklenmektedir. Ayıca ders kapsamında matematiğin özellikle işletme ve iktisat alanlarında uygulanmasına ilişkin örneklere yer verilecektir.

ECON 102 Makroekonominin İlkeleri (Principles of  Macroeconomics)  (2,2) 3  AKTS 5

Bu giriş dersinde; gelir ve çıktıların belirlenmesi, istihdam, işsizlik, faiz oranları ve enflasyon da dâhil olmak üzere temel makroekonomik konulara genel bir bakış sunulmaktadır. Para, bankacılık, vergilendirme, uluslararası ticaret, döviz kurları ve ödemeler dengesi gibi önemli kavramlar da tartışılmaktadır. Derste ayrıca, Türkiye ve seçilmiş bazı dış ekonomilerin tecrübeleri özelinde temel makroekonomik ilkeler gösterilmektedir.

HIST 101 Çağdaş Türkiye Tarihi I (History of Modern Turkey I ) (2,2) 3 AKTS 5

Bu dersin amacı öğrencilerin modern Türkiye’nin oluşu konusunda bilgi ve fikir sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda, 19. yüzyılın sonlarından İkinci Dünya Savaşına kadar olan süreçte ortaya çıkmış ve modern Türkiye’nin oluşum sürecini etkilemiş milliyetçilik, muhafazakârlık, Kemalizm, sosyalizm ve İslamcılık gibi entelektüel akımlar ile bu akımların öncü kişileri incelenecektir. Ders ayrıca öğrencilerin İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmelerini de sağlayacaktır.

HIST 102 Çağdaş Türkiye Tarihi II (History of Modern Turkey II) (2,2)  3 AKTS 5  

İlk dönemdeki dersin tamamlayıcı olan bu derste İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze Türkiye’nin içinden geçtiği siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel dönüşüm süreçleri ele alınacaktır. Bu ders de ilk dönemde olduğu gibi öğrencilerin İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlayacaktır.

TLL 101 Çağdaş Türk Edebiyatı I (Modern Turkish Literature I) (2,2)  3  AKTS 5

Bu ders kapsamında, Türk edebiyatının 1940’lardan günümüze kadar olan gelişimi aynı dönemde gelişen edebi ve siyasi akımlar arasındaki ilişkiler göz önüne alınarak incelenecektir. Modern Türk şiirinden ve kısa öykücülüğünden örneklerin yer alacağı derste asıl olarak modern Türk romanına odaklanılacaktır. Ayrıca Türk edebiyatındaki post modern denemelere de değinilecektir. Ders öğrencilerin Türk Dili ve Edebiyatı dersine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmelerini de sağlayacaktır.

TLL 102 Çağdaş Türk Edebiyatı  II (Modern Turkish Literature II) (2,2)  3 AKTS 5  

Birinci dönemin devamı olan bu derste 1950’lerden günümüze kadar geçen süreçte roman, kısa öykü, tiyatro, şiir, makale, gazetecilik ve edebiyat eleştirisi alanlarında ortaya konulmuş Türk edebiyat eserleri ele alınacaktır. Derse konu olan yazılı ve görsel materyaller, romantizm, realizm, natüralizm, milliyetçilik gibi akımların kavram ve yöntemleri kullanılarak, etik ve estetiğin temel öğelerini temel alınarak incelenecektir. Ayrıca ders kapsamında öncü yazarların eserleri karşılaştırmalı bir şekilde okunacak bu yolla Batı edebiyatının Türk edebiyatı üzerine etkisi tartışılacaktır.

ECON 201 Orta Düzey Mikroekonomi (Intermediate Microeconomics)  (2,2)  3  AKTS 5

Bu dersin amacı, öğrencilere mikroekonomiyi orta düzeyde kavrayabilmek için temel kavramları ve gerekli araçları vermektir. Ders; tüketici teorisi, firma teorisi, genel denge ve refah, oyun teorisi, oligopolistik pazarlar ve bilgi ekonomisi gibi mikroekonomik konuları kapsamaktadır. Bu ders aynı zamanda dışsallıklar, kamu malları, işaretleme, izleme, sigorta, ihaleler ve mekanizma tasarımı gibi temel konulara giriş niteliğindedir.

ECON 202 Orta Düzey Makroekonomi (Intermediate Macroeconomics)  (2,2)  3  AKTS 5

Bu ders, çeşitli makroekonomik sorunları incelemek için ayrıntılı makroekonomik araçlar kullanmaktadır. Ekonomik büyüme ve eşitsizlik, maliye politikası ve ekonomik istikrar gibi sorunlar dersin temel inceleme alanları arasındadır. Bu derste; gayri safi milli hasıla, yatırım, tüketim, işsizlik, faiz oranları, ücretler ve enflasyonun belirlenmesini içeren konular derinlemesine incelenmektedir.

ECON 203 Matematiksel Ekonomi  (Mathematical Economics) (2,2)  3    AKTS 5

Bu ders, Ekonomi ile ilgilenen öğrencilere temel matematiksel teknikler sağlar. Bu derste; vektörler ve vektör fonksiyonları, kısmi türev, çok katlı integraller, Lagrange çarpanı da dâhil olmak üzere çok değişkenli kalkulus gibi temel konular işlenmektedir. Bu ders aynı zamanda doğrusal programlama, simpleks yöntemi, ikilik teoremi ve Kuhn-Tucker teoremi konularını da içerecek şekilde optimizasyon alanına temel bir giriş yapmaktadır.

STAT 201 İstatistik I  (Statistics I) (2,2) 3  AKTS 5

Giriş mahiyetindeki bu istatistik dersinde, işletme ve ekonomi alanlarındaki uygulamalar örnekli şekilde gösterilmektedir. Bu derste ayrıca; betimsel istatistikler, olasılık teorisinin kavramları ve uygulaması, rassal değişkenler, tek değişkenli ve iki değişkenli dağılımlar, örnekleme teorisi, istatistiksel çıkarım, korelasyon ve doğrusal regresyon konuları üzerinde durulmaktadır.

STAT 202 İstatistik II  (Statistics II)  (2,2) 3  AKTS 5

Bu ders; olasılık, dağılım teorisi ve istatistiksel çıkarsamanın kesin ve doğru bir şekilde ele alınmasını sağlamaktadır. Bu sebeple; Binom, Poisson, Düzgün, Üstel ve Normal dağılımlar gibi konuları içerecek şekilde matematiksel istatistikler üzerinde detaylı bir şekilde durulmaktadır. Derste ayrıca, istatistiksel bilgisayar programları kullanılarak birçok uygulama ve örnek gösterilmektedir.

MAN 241 Finansal Muhasebenin Temel İlkeleri (Fundamentals of Financial Accounting) (3,0)  3 AKTS 5

Bu ders, öğrencilere finansal raporlama sürecine ilişkin genel bir çerçeve sunmaktadır. Bir işletmenin operasyonlarının tanımlanması, sınıflandırılması, kaydedilmesi, özetlenmesi ve finansal tablolar yoluyla raporlanması gibi konulara odaklanılacaktır. Ayrıca ders kapsamında finansal tablolarda yer alan bilgilerin analiz edilmesine ve yorumlanmasına yönelik kimi temel yöntemlere de değinilecektir.

ECON 301 Ekonometri I  (Econometrics I ) (3,2)  4  AKTS 5

Bu derste temel amaç, öğrencilerin ciddi ampirik çalışmalar yapabilmelerine olanak sağlamaktır. Derste ağırlıklı olarak doğrusal regresyon modelinin özellikleri ve tahmini üzerinde durulmaktadır. Bu ders; standart Gauss-Markov varsayımları ve bu varsayımların ihlaline yol açacak heteroskedastisite, seri korelasyon ve değişken hataları gibi temel kavramların yanı sıra genelleştirilmiş en küçük kareler, enstrümantal değişkenler, doğrusal olmayan regresyon ve sınırlı bağımlı değişken modeller üzere ileri düzey konuları da içerir. Ders boyunca çeşitli ekonomik uygulamalar ve bilgisayar çalışmaları üzerinde de durulmaktadır.

ECON 302 Ekonometri II (Econometrics II) (3,2) 4  AKTS 5

Öğrencilere uygulamalı ekonometrik analizin temel araçlarını göstermeyi hedefleyen bu ders; içsellik sorunu ve olası çözümleri, zaman serisi regresyonları ve doğrusal panel modelleri gibi konulara ve doğrusal olmayan olasılık ve kısıtlanmış çıktı modelleri gibi bazı gelişmiş konulara kapsamlı bir giriş yapmaktadır.

ECON 303 Sanayi Ekonomisi (Industrial Economics) (3,0) 3  AKTS 5

Bu derste ağırlıklı olarak endüstrilerdeki firmaların yapıları ve davranışları incelenmektedir. Bu ders; eksik rekabetin analitik modellerini, endüstriyel yapının belirleyicilerini, stratejik ayarlara girişi, doğal tekellerin hükümet yönetmeliği ve asimetrik bilgiler içeren piyasaları inceleyerek şirketlerin yapısını, davranışlarını ve performansını anlamaya çalışmaktadır. Dersin içeriği, seçilmiş vaka olaylarıyla güçlendirilmiştir.

ECON 304 Oyun Teorisi (Game Theory) (3,0) 3  AKTS 5

Bu ders, oyun teorisinin temel fikirlerini ve uygulamalarını tanıtmaktadır. Derste; üst düzey inançların, sinyal verme, pazarlık, tekrarlanan oyunlar, itibar, süper-modüler oyunlar ve küresel oyunlara dair modeller işlenmektedir. Bu ders aynı zamanda, işbirlikçi çözüm kavramlarını -Nash pazarlık çözümü, Shapley değeri vb.- tanıtmakta ve bunlara karşılık gelen işbirliğine dayalı olmayan temellere değinmektedir.

ECON 305 Uluslararası Ekonomi  (International Economics ) (3,0) 3   AKTS 5

Bu ders, uluslararası ticarete ağırlık verecek şekilde tasarlanmıştır. Uluslararası ticaretin temel teorilerini tanıtmakta olan bu derste ayrıca uluslararası ticaretin refah ve dağılım etkisini, uluslararası ticarete dayalı devlet politikalarını ve uluslararasılaşmanın teknoloji yayılımını analiz etmektedir. Bu konulara ek olarak bu derste uluslararası ticaretin ve uluslararası yatırımın ampirik temelleri sunulmaktadır.

ECON 306 Para, Banka ve Finansal Kurumlar  (Money, Banking and Financial Institutions) (3,0) 3 AKTS 5

Bu dersin amacı para, bankacılık ve finansal kurumlara dair ekonomik teorileri ve güncel konuları işlemektir. Bu derste; para tanımı, para arzı ve talebi, para yaratma süreci, merkez bankacılığı, ticari bankacılık ve diğer finansal aracılar ve bunların para politikasındaki rolleri gibi konuları tartışılmaktadır. Ders boyunca Türkiye verisi ve kurumları üzerinde de durulacaktır.

ECON 401 İktisadi  Düşünce Tarihi (History of Economic Thought)  (3,0) 3   AKTS 5

Ekonomik düşünce gelişiminin temelde Doğu ve Batı geleneklerinin gözüyle değerlendirildiği bu derste, 20. yüzyıl bağlamında ekonomik düşünce tarihi üzerinde de durulmaktadır. Bu ders, öğrencilerin çağdaş küresel ekonomi üzerine gelişen ekonomik düşüncenin etkileri hakkında eleştirel bir anlayış edinmelerini sağlamaktadır.

ECON 402 Türkiye Ekonomisi  (Turkish  Economy) (3,0) 3  AKTS 5

Bu dersin amacı, öğrencileri Türkiye ekonomisinin tarihçesi ve güncel durumu hakkında bilgilendirmektir. Öğrenciler, küresel ekonomik sistem içerisinde yer alan gelişen bir ekonominin geçmiş ve şu andaki zorluklarını kavramaktadırlar. Derste, bankacılık, sermaye piyasaları, inşaat, ulaşım gibi sektörel konuların yanı sıra gelir, üretim, maliye ve para politikaları gibi makroekonomi ele alınmaktadır.

SEÇMELİ DERSLER

ECON 401 İleri Düzey Mikroekonomi (Advanced Microeconomics)  (3,0)  3  AKTS 5

İleri düzeyde işlenen bu derste; tüketici ve üretici davranışı, kısmi ve genel denge, belirsizlik altındaki davranış, oyun teorisi ve asimetrik bilgi gibi mikroekonominin ana konuları kapsamlı şekilde ele alınmaktadır. Derste; müvekkil-vekil modelleri, pazarlık, açık artırmalar, sigorta piyasaları, emek piyasaları, sürü davranışları, oylama konuları gibi seçilmiş belli başlı konularda temel uygulamalar da gösterilmektedir. Buna ek olarak, deney ekonomisi ve davranışsal ekonomi gibi mikroekonominin temel alt alanlarına da ders boyunca değinilmektedir.

ECON 402 İleri Düzey Makroekonomi (Advanced  Macroeconomics)  (3,0)  3   AKTS 5

Bu ileri düzey ders, öğrencileri makroekonomi alanında araştırma yapabilme seviyesine getirmeyi amaçlamaktadır. Ders iki bölüme ayrılmaktadır. Birinci bölümde optimal problemlerin nasıl formüle edileceği ve çözüleceği gibi konular ele alınmaktadır. Öğrenciler diğer konuların yanı sıra mali ve para politikası hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. İkinci bölüm ise; çoklu denge, ekonomik büyüme uygulamaları, reel iktisadi dalgalanmalar ve politik ekonomi ile ilgili son çalışmaları kapsamaktadır.

ECON 403 Büyüme ve Gelişme Ekonomisi (Economics of Growth and Development)  (3,0) 3  AKTS 5

Bu derste öğrenciler sürdürülebilir ekonomik kalkınma ile ilgili teori ve konuları, iç ve dış zorlukları ve alternatif politika seçeneklerini incelemektedir. Yine bu derste; ekonomik kalkınmaya dair temel kavramlar ve teoriler, ekonomik büyüme ve gelişme göstergeleri, kalkınma sorununa eleştirel bir tarihsel yaklaşım, çeşitli ekonomik kalkınma ve büyüme kuramları karşılaştırmalı olarak verilmektedir. Derste ayrıca; uluslararası derecelendirme ajansları ve bunların ekonomik kalkınma süreçlerindeki eşgüdümlü etkileri teorik bir arka plan içerisinde değerlendirilmektedir.

ECON 404 Proje Değerlendirme (Project Evaluation) (3,0) 3  AKTS 5

Bu ders, öğrencilerin mikro ve makro seviyelerde planlama, değerlendirme, finansman ve yönetme konusunda ön bilgi sahibi olabilmelerini amaçlamaktadır. Bu derste, yatırım kriterleri ve projelerin ekonomik analizi dâhil olmak üzere çeşitli ekonomik planlama ve proje değerlendirme araçları incelenmektedir. Ders aynı zamanda sürdürülebilir planlama, proje fizibilitesi ve maliyet-fayda analizi tartışmalarını da kapsamaktadır.

ECON 405 Küreselleşme ve Gelişen Ekonomiler (Globalization and Emerging Markets) (3,0) 3  AKTS5

Bu ders, küreselleşmeye ve bunun gelişen ekonomilerdeki uluslararası ticaretin gelişmesine olan etkisine odaklanmaktadır. Dersin amacı, küreselleşmenin karmaşıklığını ve gelişen ekonomilerin bu karmaşıklıktaki engeller ve fırsatlar ile nasıl başa çıktıklarını anlamaktır. Dersin içeriği, ülkelerle sınırlı kalmayıp gelişmekte olan ülkelerdeki çokuluslu ve yerli firmalara kadar uzanmaktadır. Öğrencilerden politikacılar, yatırımcılar ve yöneticiler gibi farklı karar alıcıların bakış açılarını üstlenmeleri beklenmektedir.

ECON 406 İslam Ekonomisi ve Finansı (Islamic  Economics and Finance ) (3,0) 3  AKTS 5

Bu ders, İslam ekonomisi ve finansını anlamak için bir giriş niteliğindedir. Bu dersin amacı, İslam ekonomisi ve finansının temel teorilerini ve uygulamalarını, temel kavramları kullanarak öğretmektir. İslam ekonomisi ve finansının paradigmasını anlayabilmek için kökenlerinden ve tarihsel arka planından başlayan bu ders, daha sonra İslami kural sistemini ve finansal enstrümanları incelemektedir. Dersin ana bölümünde ise İslami sermaye piyasaları ve bankacılık sektörü üzerinde durulmaktadır.  Bu ders ayrıca,  Türkiye tecrübesi üzerinde de durmakta ve İslam Ekonomisi ve finansının Türk finansal sektörü içerisinde nasıl bir yer edindiğini göstermektedir.

ECON 407 Kamu Maliyesi  (Public Finance ) (3,0) 3 AKTS 5

Bu ders, kamu politikası konularının ekonomik analizine kapsamlı bir giriş sağlamaktadır. Dersin ana odağı, analitik araçların geliştirilmesi ve bu araçların hükümet harcamaları, vergilendirme ve finansman faaliyetleriyle ilgili temel politika konularına uygulanması üzerine kuruludur. Derste davranışsal kamu ekonomisi, yeni ampirik yöntemler ve politika inovasyonları gibi alanlarda güncel araştırmalardan elde edilen bulgular da dahil olmak üzere, kamu maliyesindeki son gelişmeler üzerinde durulmaktadır.

ECON 408 Uluslararası Finans (International Finance ) (3,0) 3 AKTS 5

Bu dersin amacı, uluslararası finans teorisini ve gerçek dünya uygulamalarını bir işletme bakış açısıyla öğrencilere sunmaktır. Bu ders, firmanın finansal açıdan sağlam ve etkili bir şekilde yönetilmesi için gerekli olan döviz piyasalarına ve dünya sermaye piyasalarına (bankacılık, borç ve sermaye) odaklanmaktadır. Bu ders aynı zamanda riskten korunma stratejileri, risk yönetimi, varlık ve yükümlülük yönetimi ve uluslararası kurumsal yönetim ve kontrol konularını da kapsamaktadır.

ECON 409 İşgücü Ekonomisi ( Labor Economics ) (3,0) 3 AKTS 5

Bu ders, ekonomi içerisinde önemli bir rolü olan işgücü piyasası hakkında analiz yapabilme yeteneğini kazandırmayı amaçlamakta ve işgücü piyasasının çalışma mekanizmalarını, emek arz ve talebini belirleyen faktörleri, ücret belirleme sürecini ve asgari ücret uygulamalarının etkilerini incelemektedir. Derste ek olarak, insan sermayesinin kalkınmaya katkısı, eğitimin beşeri sermayenin gelişimindeki rolü, göç, işsizlik, sendikalar ve yaygın sektörler ele alınacaktır.

ECON 411 Ulaşım Ekonomisi (Transport Economics )  (3,0) 3 AKTS 5

Ders kapsamında bu alana ilgi duyan öğrencilere bir bütün olarak ulaştırma sektörüne ilişkin iktisadî analizler yapabilme becerisinin kazandırılması ve ulaşım sektörünün ekonomik kalkınmaya katkılarının anlaşılması amaçlanmaktadır. Bu derste ayrıca, ulaşım sektöründe üretim ve maliyet, talep, fiyatlandırma, yatırım ve devlet düzenlemeleri ve müdahale alanlarında karar vermeyi kolaylaştıran yönetim ekonomisinin çeşitli analitik tekniklerine dair bir anlayış geliştirilmektedir.

ECON 412  Yenilik ve Teknoloji Ekonomisi (Economics of Innovation and Technology)  (3,0) 3  AKTS 5

Bu derste temelde ekonomik kalkınmanın bilgi temelli ekonomik yapı ile ilişkisi incelenirken inovasyonun rekabet gücü üzerindeki etkisi incelenmektedir. Yaratıcılığın sürdürülebilir rekabet avantajı elde etme sürecindeki rolü şahıslar, firmalar ve ülkeler üzerinden örnekler ile analiz edilmektedir.  Ayrıca, araştırma ve geliştirme, fikri mülkiyet hakları ve patent ekonomisine dair teorik modellerin inovasyon göstergeleri üzerinden öğrencilere aktarıldığı bu derste, küresel veri kümeleri kullanılarak güncel uygulamalar ve vaka çalışmaları ele alınmaktadır.

ECON 413 Gayrimenkul ve Şehir Ekonomisi  (Real Estate and Urban Economics ) (3,0) 3 AKTS 5

Gayrimenkul, inşaat ve yapı sektörlerindeki iktisadi faaliyetleri akademik bir bakış açısı ile incelemeyi hedefleyen bu derste ayrıca şehir ekonomisi analiz edilmektedir. Dersin başında konut sektörü ve finansmanına dair ekonomik modeller ve uygulamalar işlenirken, akabinde ticari gayrimenkullerin inşaat ve işletme ekonomisi üzerinde durulmaktadır. Bankacılık ve sermaye piyasalarındaki gayrimenkul ürünlerine dair modellerin ve uygulamaların gösterildiği bu derste, bu ürünlerin bazılarının simülasyonları ve hesaplamaları detaylı şekilde incelenmektedir. Bu ders ayrıca, akıllı şehirleşme, kentsel dönüşüm ve yeşil yapılaşma gibi konuların finansman boyutuna ve ekonomik büyümeye etkisine değinilmektedir.

ECON 414 Enerji Ekonomisi (Energy Economics ) (3,0) 3  AKTS 5

Bu derste petrol, doğal gaz, kömür ve elektrik gibi ana enerji kaynaklarının spot ve vadeli piyasalardaki işlemlerinin teorik ve ampirik yaklaşımlarının incelenecek, enerji kullanımının, ekonomik büyümenin ve çevrenin politik iktisadi analizine, hükümet regülasyonu ekonomisinin lokal, bölgesel, uluslararası ve küresel politikalar üzerindeki etkisine değinilecektir.

ECON 415 Sağlık Ekonomisi (Health Economics)  (3,0)  3 AKTS 5

Sağlık sektörünün işleyişine iktisadî bir bakış açısı sunma amacını taşıyan bu derste sağlık hizmetlerinin ekonomi içerisindeki rolü, sağlık sektöründe arz ve talebi belirleyen faktörler, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sağlanmasını düzenlemeler ve kamu politikaları, sağlık hizmetlerine ilişkin yatırımlar, farklı finansman modelleri gibi konular ele alınacaktır.

ECON 421 Zaman Serileri Ekonometrisi (Time Series Econometrics ) (3,0) 3 AKTS 5

Bu derste niteliksel ileriyi tahmin yöntemlerinden bahsedilecek, farklı zaman serisi modelleme yaklaşımları, regresyon analizi ve ekonometrik modelleme anlatılacaktır. Ders kapsamında, zaman serilerinin özellikleri vurgulanarak, eldeki verinin yapısına en iyi uyan ve en iyi tahmin yapmaya yönelik model seçimi öğretilecektir. Derslerin işlenişi sırasında E-views ve RATS istatistiksel paket programlarından yararlanılarak çeşitli uygulamalar üzerinde durulacaktır.

ECON 422 Panel Veri Ekonometrisi (Panel Data Econometrics)  (3,0) 3  AKTS 5

Zaman serilerinin analizine ilişkin derse ek olarak bu ders de ekonomik değişkenler arasındaki ilişkilerin anlaşılmasına yönelik faklı modellerin geliştirilmesi becerisinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Ders kapsamında panel verinin modellenmesinde kullanılan farklı yaklaşımlar ve bu modellerin tahmininde karşılaşılabilecek sorunlar ve ilgili ekonometrik yöntemler anlatılmaktadır.  Derste ayrıca bir istatistiksel paket programı olan STATA’dan yararlanılarak çeşitli uygulamalar geliştirilecektir.

ECON 423 Finansal Piyasalarda Tahminleme  (Forecasting in Financial Markets ) (3,0) 3 AKTS 5

Bu ders, öğrencilere finansal piyasalarda çalışma ve tahmin yapabilme imkânı sağlayan ve finansal verilerin özelliklerini tanımak için yaygın şekilde kullanılan bazı modelleri tanıtmaktadır. Dersin içeriğinde otoregresif ve ARMA modelleri, volatilite tahmini için GARCH modelleri, Risk Altındaki Değer modelleri ve yüksek frekanslı (gün içi) varlık fiyatları kullanan modeller yer almaktadır. Öğrencilerin MATLAB istatistik yazılım programını gerçek veri üzerinde kullanabilecek şekilde öğrenip uygulamaları beklenmektedir.

MATH 421 Lineer Cebir (Linear Algebra)  (3,0)3 AKTS 5

Temel olarak lineer cebirin teorik ve uygulamalı alanlarının işleneceği bu derste; vektör geometrisi, doğrusal denklem sistemleri, vektör uzayları, matrisler, determinantlar ve özdeğer problemleri gibi konular ele alınacaktır.

MATH 422 Diferansiyel Denklemler  (Differential Equation)  (3,0)3 AKTS 5

Bu derste, diferansiyel denklemleri içeren konulara giriş yapılmaktadır. Soyut kavramların ve uygulamaların geliştirileceği bu dersin konuları arasında birinci mertebeden lineer ve yüksek mertebeden diferansiyel denklemler, diferansiyel denklem sistemleri, sayısal yöntemler, seri çözümleri, özdeğerler ve özvektörler ve Laplace dönüşümleri yer almaktadır.

 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur